pondělí 29. prosince 2008

Apage, Expertus! Anebo Sood Koolatee, Rees Too Peye, Too Yeah Cara'h, Tan Too Reeye'ah!

Experti. .. Znáte nějakého? Myslíte si, že ne? Kecáte!

Učitelka vašich dětí. Váš pojišťovák. Chlap nebo ženská, co uřízli vašemu dědečkovi nohu. Kominík. Váš automechanik. Všechno jsou to experti. A to ještě existuje dost velká pravděpodobnost, že i vy jste někomu z vašeho okolí expertem.

Jestli je to tak, tak se styďte!

Proč byste se měli stydět? Protože s experty to jde v poslední době hodně z kopce. No, asi to s nimi šlo z kopce už dávno, jenom jsem si toho jako do věci zažraný expert nestíhal všímat.

Ale k věci – co je na tom expertýrování tak moc špatně?
Vlastně nic. Tedy pokud vaše autorita experta opravdu stojí na specializovaném a u jiného nedostupném vědění.

A tak učitelka vašich dětí má mít patent na to, jak z toho retarda, co se nepodobá ani vám, ani vaší paní ačkoli se o něj minimálně osmnáct let budete muset starat, udělat skoro-génia. A tak má váš pojišťovák vždycky vědět, jak to zařídit, abyste po těžké čelní srážce s lokomotivou obdrželi kompenzaci velkosti několika desítek milionů mexických dolarů a aby vám – když už vás tam stejně budou dávat dohromady - na traumatologii udělali i liposukci a nové zuby. A tak dál, a tak dál.

Když se ale podíváte na své experty z blízka a pořádně – a když třeba seberete i dost odvahy podívat se do své vlastní expertní tváře – naznáte, že to tak často není!

Mnohdy místo expertova specializovaného vědění dostáváte jen kombinaci ignorance, obsedantní neurózy a pár špetek sadismu. Jako u té paní učitelky, co učí L.-iinu dceru E.

Tahle paní učitelka si do školy nechala zavolat maminku, aby jí řekla, že se za čtyřicet let své praxe ještě nesetkala s případem, kdy se dítě vydrží celý den nepřítomně dívat z okna a přitom pokaždé, když ji vyvolá, ví o čem se mluví a odpovídá správně.

Nenechte se mýlit, nebylo v tom ani zbla obdivu. Byl v tom jen odsudek a temná výhružka. A následovalo doporučení, aby maminka trénovala s dcerou „jak na učitelce očima viset“. Jenom tak je možné stát se expertně uznanou „jedničkářkou“ (nestačí totiž jen odpovídat na výbornou, musíte se také jako „jedničkářka“ chovat)....

Tak tohle je jeden z příkladů toho, proč byste raději měli být opatrní, pokud jste na své expertsví pyšní. Nechci ale zůstávat u jediného nahodilého příkladu.

Jako expert můžete také podlehnout pokušení dělat z lidí blbce. Víte, co myslím?! Patlámo, patlámo, patlámo... i paprťála... Pokud vás tohle pokušení ovládne, skončíte asi jako expert v oblasti pojišťovnictví... Pojišťovnictví je totiž expertní vyšší dívčí.

Nastojte. Tohle jsou výňatky z „Doplňkových pojistných podmínek pro pojištění staveb k podnikání“, které s vážnou tváří vydává jedna Česká pojišťovna:

„Požárem se rozumí oheň v podobě plamene, který provází hoření...“ A po této pasáži následuje lišácké: „požárem není žhnutí a doutnání s omezeným přístupem kyslíku...“ Nezapomeňte svému požáru dostatečně větrat, chcete-li získat pojistné plnění!

„Výbuchem se rozumí náhlý ničivý projev tlakové síly spočívající v rozpínavosti plynů nebo par (velmi rychlá chemická reakce nestabilní soustavy).....“ I za touto pasáží následuje dvakrát tak dlouhý odstaveček o tom, co výbuchem v žádném případně není, i kdyby to tak vypadalo, znělo, bouchalo a pálilo. Není a není a není. Jako že jsem pojišťovna!

„Přímým úderem blesku se rozumí přímý zásah blesku (atmosférického výboje) do pojištěné věci....“ Z toho jakoby vyplývá, že pokud blesk udeří do nepojištěné věci, žádný blesk to nebyl. A to se vůbec neodvažuji pomyslet na možnost, že by blesk nezasáhl přímo, ale jen tak trochu tečoval)!

„Vichřicí se rozumí dynamické působení hmoty vzduchu, která se pohybuje rychlostí 20,8 m/s a více. Není-li rychlost pohybu vzduchu v místě pojištění zjistitelná, poskytne pojišťovna plnění, pokud oprávněná osoba prokáže, že pohyb vzduchu v okolí místa pojištění způsobil obdobné škody na řádně udržovaných stavbách, nebo shodně odolných jiných věcech....“ Je tedy dobré si vždy stavět vše 2x – jednou pro potřebu a jednou pro případ, že byste potřebovali dokladovat, že škoda byla způsobena i na podobně odolných a řádně udržovaných stavbách. Asi proto postavili Dvojčata jako Dvojčata...

Problém s experty může být někdy i v tom, že expertem se člověk nerodí, nýbrž postupně stává, zatímco organizace, která experta pase, na něm musí udělat marži většinou už od začátku.

A tak si, když otevíráte čtvrtou láhev, občas vyslechnete historky o tom, jak si vaše kamarádka z očního v rámci kolečka vyzkoušela třeba svoji první amputaci nohy, a že to nakonec moc dobře dopadlo... Pacient stejně spal a kolegové radili a ta noha byla stejně tak hnilá, že by se za chvíli tak jak tak pustila sama...

I experti prostě občas něco dělají poprvé. Když budete mít štěstí, třeba se to dozvíte předem.

Zdálo by se, že jsme na expertech nevyhnutelně závislí a že s tím nemůžeme nic udělat. A dost možná je to i pravda.

Nechci ale končit pesimisticky a tak přikládám, na co jsem narazil nedávno. Pár ukázek chvatů a hmatů, které na vás experti pravděpodobně vyzkouší, až za nimi přijdete, a Cipollovy zákony lidské stupidity. Dohromady by vás to na nechráněný styk s experty mělo docela dobře vybavit.

Tak tedy za a) expertní chvaty a hmaty. Použije-li je na vás váš expert, kopněte ho do mezi a najděte si jiného...
i. Změna důrazu ve větě:
Něměli bychom o bližních mluvit ošklivě.
O bližních bychom neměli mluvit ošklivě.

ii. Zobecnění náhodného jevu:
Tento dům zůstal při poslední vichřici nepoškozen.
Z toho je vidět, že vichřice domy nepoškozují. 


iii. Argumentace zdánlivým důsledkem
Kdyby byl svět stvořen nadpřirozenou mocí, byli bychom všude kolem sebe svědky uspořádanosti a jasné struktury. A protože věci kolem nás jsou spíše uspořádané a rozhodně nikoli pouze náhodné, máme jasný důkaz, že svět byl nadpřirozenou mocí vskutku stvořen.

iv. Anekdotické příklady
Lze předložit tisíce důkazů skutečné existence Boží a toho, že Bůh stále koná zázraky. Například minulý týden psali o jedné dívce, která umírala na rakovinu a byla náhle uzdravena díky modlitbám svých blízkých.

v. Odkaz na tradici
Tento postup je využíván již desítky let a samotný fakt, že zůstal desítky let nezpochybněn, je snad dostatečnou obranou proti jeho napadání ze strany dnešních pochybovačů!

vi. Odkaz na vyšší či větší sílu
A jestli budete naše závěry nadále zpochybňovat, zažaluji vás u soudu!

vii. Odkaz na úspěšné
Tento postup je rozhodně ten nejlepší, protože ho používají ti nejúspěšnější v oboru!

viii. Osobní útok
O tom, co je dobré a co je špatné, se nás snaží poučovat někdo, o kom si dnes a denně čteme pikantní články na stánkách bulvárních plátků!

ix. Odmítnutí neznámého
Tento stroj nikdy nepoletí! Žádný stroj těžší než vzduch přeci nikdy neletěl!

x. Zdůraznění svaté chudoby
Komu bychom měli více věřit čistotu pohnutek nežli našim učitelům, kteří své povolání vykonávají za tak nízké platy. Už jen volbou špatně placeného povolání přeci jasně dokazují, že jejich priority jsou postaveny na principech vyšších než jsou naše partikulární, osobní zájmy.

xi. Zdůraznění na novosti/modernosti
O tom, že naše výrobky jsou tou nejlepší v současnosti dostupnou volbou, svědčí už sám fakt, že jde o naprostou technologickou novinku.

xii. Odkaz na množství
Naší věci věří tisíce lidí. Kdo si troufá tváří v tvář takovému množství tvrdit, že se mýlíme, je šílenec!

xiii. Vzývání mas
Všichni tito lidé si myslí pravý opak toho, co teď tvrdíte. Chcete snad naznačit, že nejsou nic víc, než jen hrstka pomýlených bláznů?

xiv. Odkaz na (nerelevantní) autoritu
Kdo říká, že neexistuje věděcký důkaz existence Boha? I Albert Einstein přeci věřil!

xv. Falešné zobecnění
Osobní automobil vyloučí menší množství splodin nežli autobus. Osobní automobily tedy poškozují naše životní prostředí méně nežli autobusy.

xvi. Vzývání autenticity
Žádný čech by nikdy nepil pivo z PET flašky. Že znáte spoustu Čechů, kteří to dělají? Když říkám žádný Čech, myslím tím žádný OPRAVDOVÝ Čech!

xvii. Falešná kauzalita
Problémy s vašimi eletrickými rozvody nastaly poté, co jste začali používat úsporné žárovky. Z tohoto důvodu byste se napříště měli používání úsporných žárovek rozhodně vyhnout.

xviii. Klasifikace na základě shodného rysu
Češi jsou Slované. Rusové jsou Slované. Nejsou tedy Rusové jen jednou odnoží Čechů?

A za b) zákony lidské stupidity podle Cipolla. Vzpomeňte si na ně poté, co kopnete svého abuzivního experta do mezi, a před tím než si vyberete jiného...

Zákon první: Je lidskou přirozeností vždy a nevyhnutelně podceňovat reálné množství stupidních individuí.

Zákon druhý: Pravděpodnost, že konkrétní osoba bude stupidní je statisticky zcela nezávislá na všech ostatních charakteristikách této osoby.

Zákon třetí, řečený „zlatý zákon stupidity“: Za stupidní můžeme oprávněně považovat takovou osobu, která působí škody jiné osobě nebo skupině osob, aniž by z toho jakýmkoliv způsobem profitovala. Opravdoví idioti škodí ostatním i sobě.

Zákon čtvrtý: Ne-stupidní individua vždy poceňují ničivý potenciál stupidních jednotlivců. Zapomínají především na to, že obcovat či spolčovat se za jakýchkoliv okolností, v kterémkoliv čase a na libovolném místě se stupidními individui – ať už z jakýchkoliv pohnutek - vede vždy k citelným a nesmazatelným ztrátám.

Zákon pátý: V konečném důsledku je nebezpečnost stupidního individua vyšší než nebezpečnost individua, které se pokouší vám uškodit s vidinou vlastního obohacení či jinak definovaného prospěchu. Blbec je horší než bandita.

Tolik dnes k expertům. Uvidíme, jestli se nějací ozvou:)

LIP

P.S. Musím říct, milá V., že jak jsem si čet' ty pojišťovací podmínky, najednou se mi vybavil ten Moribundus, ale nedokážu si vybavit, z jakého je to filmu...

Žádné komentáře:

Okomentovat